PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK WIJCKERBORGH VOOR ACUPUNCTUUR

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een patiëntendossier aanlegt. Dit is een verplichting op grond van de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar spant zich in om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens 
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s (incl. stagiaires en waarnemers) en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.

Een beperkt en noodzakelijk gedeelte van uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

 

Voor de details van ons Privacybeleid:

LINK NAAR PRIVACYBELEID

In het privacybeleid is inzichtelijk welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Praktijk Wijckerborgh voor Acupunctuur

Jacob van Deventerstraat 171

1941 EV Beverwijk

0251 – 222025

 

Acupuncturist:

 

De heer J.L.M. van Hattum – lid NVA